English

پروسه تکمیلی پروژه

 • 1 بازاریابی و عقد قرارداد

  2 مدل سازی و تخصیص متریال

  3 قطعه سازی

  4 مونتاژ و جوشکاری

  5 سند بلاست و رنگ

  بازاریابی و عقد قرارداد

  بازاریابی و عقد قرارداد

  پروژه ها از طریق مناقصه ، استعلام ، مراجعه حضوری و یا بازاریابی وارد مجموعه می شود . کارشناسان فروش پس از بررسی و کارشناسی فنی با توجه به ماهیت پروژه پیشنهاد خود را با در نظر گرفتن شرایط فنی و مالی ارائه می کنند و در صورت برنده شدن یا پذیرفته شدن پیشنهاد ، مذاکرات جهت عقد قرارداد بر اساس فرمت اولیه قرارداد صورت می پذیرد و پس از حصول توافق و امضاء قرارداد به واحدهای تابعه شرکت ابلاغ می گردد .

  مدل سازی و تخصیص متریال

  مدل سازی و تخصیص متریال

  با ورود پروژه به واحد فنی و مهندسی کارشناسان این واحد نسبت به بررسی اولیه نقشه ها اقدام نموده و در صورت وجود هرگونه ابهامات اساسی مراتب به کارفرما ابلاغ می گردد و پس از انجام مراحل رفع ابهام مدل سازی پروژه بسته به ماهیت پروژه با نرم افزارهای Solid Works ،Tekla Structures  و CATIA آغاز می گردد . پس از اتمام مدل سازی و تهیه نقشه های کارگاهی اقدام به تهیه پلان برش می گردد . همزمان پلان برش تهیه شده به صورت سیستمی از طریق نرم افزار اختصاصی مجموعه “کنترل پروژه پویا (PCP)” جهت فراینددهی قطعه سازی به واحد برنامه ریزی ارسال می گردد.

  قطعه سازی

  قطعه سازی

  پس از فراینددهی واحد برنامه ریزی نقشه های دریافتی از واحد فنی و مهندسی به همراه کدهای ملیات مورد نیاز هر قطعه جهت آماده سازی و ارسال متریال به انبار متریال ابلاغ و ارسال می گردد. واحد قطعه سازی پس از دریافت متریال، نقشه ها و بارکدها بر اساس توان عملیاتی برنامه ریزی شده و اولویت مشخص شده در ایستگاه های مختلف به تولید قطعه می پردازد.

  از طرف دیگر کلیه عملیات انجام شده براساس نوع قطعات بوسیله بارکد در سیستم اطلاعاتی و کنترلی مجموعه ” کنترل پروژه پویا (PCP) ” ثبت شده و به لحظ هر قطعه قابل پیگیری می باشد. قطعات تولید شده پس از تائید توسط واحد کنترل کیفیت با ثبت در نرم افزار تحویل انبار قطعه سازی می شوند.

  مونتاژ و جوشکاری

  مونتاژ و جوشکاری

  پس از تولید قطعات منفرد توسط واحد قطعه سازی با کنترل واحد برنامه ریزی نقشه مونتاژی آیتم هایی که قابلیت تولید را دارند به واحد تولید جهت مونتاژ و ساخت قطعات ابلاغ می گردد.

  در این مرحله نیز تولید براساس اولویت و فراینددهی برنامه ریزی شده صورت می گیرد. با توجه به تنوع قطعات ، فعالیت ها و سرعت متفاوت تولید هر قطعه، کنترل تولید در این مرحله اهمیت ویژه ای دارد . کارکرد گروه های مختلف کاری و همچنین انواع عملیاتی که توسط هر گروه روی قطعات صورت می گیرد توسط سرپرست هر گروه در نرم افزار اختصاصی مجموعه “کنترل پروژه پویا (PCP)” ثبت و توسط واحدهای نظارتی قابلیت کنترل ، رهگیری و پیگیری دارد.

  سند بلاست و رنگ

  سند بلاست و رنگ

  آخرین مرحله تکمیلی یک پروژه سندبلاست و رنگ می باشد. در این مرحله پس از تمیزکاری قطعات جهت پوشش قطعات و جلوگیری از خرابی و نقص قطعات سندبلاست و رنگ براساس درخواست مشتری صورت می گیرد.

ارتباط با مشکل کواجه شد.

ارتباط با ما

+
-
مکان ما در نقشه
مکان ما در نقشه