بازاریابی و عقد قرارداد

بازاریابی و عقد قرارداد

پروژه ها از طریق مناقصه ، استعلام ، مراجعه حضوری و یا بازاریابی وارد مجموعه می شود . کارشناسان فروش پس از بررسی و کارشناسی فنی با توجه به ماهیت پروژه پیشنهاد خود را با در نظر گرفتن شرایط فنی و مالی ارائه می کنند و در صورت برنده شدن یا پذیرفته شدن پیشنهاد ، مذاکرات جهت عقد قرارداد بر اساس فرمت اولیه قرارداد صورت می پذیرد و پس از حصول توافق و امضاء قرارداد به واحدهای تابعه شرکت ابلاغ می گردد .