سند بلاست و رنگ

سند بلاست و رنگ

آخرین مرحله تکمیلی یک پروژه سندبلاست و رنگ می باشد. در این مرحله پس از تمیزکاری قطعات جهت پوشش قطعات و جلوگیری از خرابی و نقص قطعات سندبلاست و رنگ براساس درخواست مشتری صورت می گیرد.