مدل سازی و تخصیص متریال

مدل سازی و تخصیص متریال

با ورود پروژه به واحد فنی و مهندسی کارشناسان این واحد نسبت به بررسی اولیه نقشه ها اقدام نموده و در صورت وجود هرگونه ابهامات اساسی مراتب به کارفرما ابلاغ می گردد و پس از انجام مراحل رفع ابهام مدل سازی پروژه بسته به ماهیت پروژه با نرم افزارهای Solid Works ،Tekla Structures  و CATIA آغاز می گردد . پس از اتمام مدل سازی و تهیه نقشه های کارگاهی اقدام به تهیه پلان برش می گردد . همزمان پلان برش تهیه شده به صورت سیستمی از طریق نرم افزار اختصاصی مجموعه “کنترل پروژه پویا (PCP)” جهت فراینددهی قطعه سازی به واحد برنامه ریزی ارسال می گردد.