مونتاژ و جوشکاری

مونتاژ و جوشکاری

پس از تولید قطعات منفرد توسط واحد قطعه سازی با کنترل واحد برنامه ریزی نقشه مونتاژی آیتم هایی که قابلیت تولید را دارند به واحد تولید جهت مونتاژ و ساخت قطعات ابلاغ می گردد.

در این مرحله نیز تولید براساس اولویت و فراینددهی برنامه ریزی شده صورت می گیرد. با توجه به تنوع قطعات ، فعالیت ها و سرعت متفاوت تولید هر قطعه، کنترل تولید در این مرحله اهمیت ویژه ای دارد . کارکرد گروه های مختلف کاری و همچنین انواع عملیاتی که توسط هر گروه روی قطعات صورت می گیرد توسط سرپرست هر گروه در نرم افزار اختصاصی مجموعه “کنترل پروژه پویا (PCP)” ثبت و توسط واحدهای نظارتی قابلیت کنترل ، رهگیری و پیگیری دارد.