طراحی صنعتی و اجرای EPC

طراحی صنعتی و اجرای EPC

خدمات اصلی این واحد:

  • پروژه های EPC (به عنوان شریک کنسرسیوم)
  • مدیریت پروژه
  • طراحی مهندسی و مشاوره
  • مدیریت تدارکات
  • مدیریت ساخت و سازه