اخبار: جلسه کمیسیون صنعت و معدن کرمان

مـورخ ۲۷ آبـان مـاه ۱۳۹۷