HSSE

واحد HSSE گروه صنعتی پویان

تمامی فرآیند‌های این شرکت به منظور ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره‌وری و تعالی سازمان و کاهش زیان‌های ناشی از حوادث و حفظ ایمنی، سلامت و بهداشت نیروی انسانی و محافظت از محیط زیست و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و با پیروی از دستورالعمل های استاندارد HSE تحت نظارت مستقیم این واحد فعالیت می نماید. جهت حصول اطمینان از وجود نگرش و دانش کافی و مناسب نسبت به HSE به منظور ایجاد توانایی در افراد، برای انجام وظایف و مسئولیت ها به شیوه ایمن، شرکت شکوفا صنعت پویا آموزش های مناسبی را در اختیار پرسنل قرار می‌دهد. این دوره‌های آموزشی برای کلیه پرسنل و درکلیه سطوح کاری (از مدیران، کارگران، پیمانکاران و ...) در بدو استخدام، متناسب به نوع کار و نیاز آنها، برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا می‌گردد. کلیه نیازهای آموزشی HSE افراد با توجه به شرح وظایف، حساسیت کار، ریسک‌های مرتبط، الزامات قانونی، نظر کارفرما و... تعیین و اقدام آموزشی متناسب با آنها اجرا می‌گردد.

اقدامات

  • حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و منابع اعم از نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات، کاهش نرخ و شدت حوادث
  • تهیه دستورالعمل و روش‌های اجرایی تخصصی مورد نیاز و نیز به روز نمودن مقررات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای جاری با کمک مراجع علمی و دانشگاهی
  • دستیابی به شرایط موجود در زمینه مدیریت HSE ، مقایسه آماری (Bench Marking) ، تعیین فضاهای خالی (Gap Analysis) ، تهیه طرح راهبردی و اثربخش (Road Map)
  • طرح و برنامه ریزی‌های عمده برای سطوح مختلف کاری، تبیین شرح وظایف HSE با توجه به مشاغل موجود برای کلیه‌ سمت‌ها
  • شناسایی فعالیت‌های بحرانی، نحوه دخالت کلیه واحدها جهت پیشگیری از وقوع حوادث و ساماندهی فعالیت‌ها با توجه به دخالت HSE در دیگر سازمان‌ها
  • استقرار استانداردهای مدیریتی ISO14001 ، OHSAS18001 و ISO45001 به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های ساخت سازه‌های فلزی سنگین و تجهیزات صنایع مختلف در جنوب شرق ایران