مهندسی

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس فرآیندی است که طی آن مصنوعات ساخت انسان (دستگاه، شئ یا سیستم)، ازطریق کشف اصول تکنولوژیکی با تجزیه و تحلیل ساختار و عملکرد آن‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دو نمونه از موارد شاخص مهندسی معکوس که توسط شرکت جی سی اف استرالیا با همکاری شرکت نوژان تک (نماینده شرکت مذکور در ایران و همکار شرکت شکوفا صنعت پویا) درسال‌های اخیر در صنایع معدنی کشورانجام گردیده است در ادامه نشان داده شده است.