پروژه‌های انجام شده

ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ - اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﺳﺎزه‌ﻫﺎی ﮔﻨﺪﻟﻪ 3000 تن

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش وﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮاﻧﯿﺎن (ﻣﺎﻧﺎ)