پروژه‌های انجام شده

ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﭘﺮوژه ﭘﺮاﯾﻤﺮی رﯾﻔﻮرﻣﺮ (عسلویه)

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ بوشهر